Sıvı Katyonik Polielektrolitler

Sıvı katyonik Polielektroitler akışkan formda olup , toz katyonik polielektroitler ile aynı amaç doğrultusunda kullanılırlar. Bazı atıksuların karakteristik özelliklerine bağlı olarak sıvı katyonik polielektrolitler kopolimerizasyon teknikleri ve polimer zinciri yapılanması farklılıklarından ötürü , hernekadar özdeş yük yoğunluklarına sahip olsalar dahi , toz formdaki katyonik polielektrolitlerden  daha olumlu veya daha olumsuz netice verebilirler. Sıvı katyonik polielektrolitler temin edildikleri formda uygulanabildikleri gibi , su ile hazırlanmış çözelti formunda da uygulanabilirler. Toz polielektrolitlerin aksine , sıvı polielektrolitler , çözelti hazırlama süreleri açısından çok daha avantajlı ürünlerdir.

Toz Katyonik Polielektrolitler

İsimlerinden de kolaylıkla anlaşıldığı gibi , tanecik boyutu azami iki mm ebatında olan , fiziksel formları toz şeker görünümünde olan polielektrolitlerdir. Toz polielektrolitler taşıdıkları yük karakterlerine göre anyonik , katyonik ve noniyonik olmak üzere üç kategoriye ayrılırlar. Toz polielektrolitler , temin edildikleri formlarda kullanılmayıp , su ile çözeltileri oluşturulduktan sonra uygun noktadan stream içerisine dozlanırlar.

Katyonik flokülantlar , çoğunlukla evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinde oluşan fazla çamurun (Biyolojik veya Kimyasal) santifrüj dekantör , belt filtre pres veya diğer çamur susuzlaştırılma ekipmanları vasıtası ile susuzlaştırılması sırasında katı madde ile su fazını birbirinden tamamen ayırmak suretiyle , bu ekipmanların maximum verimde çalışmalarına yardımcı olur